Kan jag rädda eget insatt kapital ur förlorat bolag?

Mitt aktiebolag har gått dåligt och jag har satt in egna pengar, ca 300 000 kr. Nu måste jag ändå avveckla. Kan jag då få igen pengarna om bolaget går i konkurs eller likvideras? Eller kan jag skänka aktierna till min son, som gjort reavinst, så att han kan sälja dem med förlust (räknat på mitt ingångsvärde) och kvitta den förlusten mot sin vinst?

Svar: Ja en del, om du gör på rätt sätt.

För att göra det lättare att följa med i resonemanget delar vi upp frågan i fyra delar.

1. Aktieägartillksottet måste vara ”ovillkorat”.

När du sätter in pengar för att rädda bolaget kan det göras som ett så kallat aktieägartillskott. Ofta görs s.k. villkorade aktieägartillskott, vilket innebär att pengarna kan tas tillbaka skattefritt ur bolaget när bolaget återigen visar vinst. Men om bolaget likvideras, avvecklas eller gör konkurs så är pengarna dock helt förlorade. Om du omvandlar dina villkorade aktieägartillskott till s.k. ovillkorade aktieägartillskott, anses pengarna vara ”köpeskilling” för dina aktier i bolaget. I detta fall är aktiekapitalet 100 000 kr och det ovillkorade aktieägartillskottet 300 000 kr – totalt 400 000 kr i betalning för aktierna.

2 Hur stor blir kapitalförlusten?

Vid nedläggning av ett företag ska det hanteras som att du får 0 kr för aktierna. Om du betalt 100 000 kr i aktiekapital och 300 000 kr i aktieägartillskott, och sedan får 0 kr, blir kapitalförlusten 400 000 kr. 2/3 av förlusten (266 666 kr) är avdragsgill som underskott av kapital. En likvidering måste vara avslutad innan du kan ta upp förlusten.

3. Hur utnyttjar du förlusten?

Du kan utnyttja förlusten i din deklaration och få skattereduktion på kapitalunderskottet, förutsatt att du har skatt som du kan dra av reduktionen mot (från t.ex. lön eller näringsverksamhet). Du ska även upprätta handlingar. 1: Erbjudande till bolaget att ta emot aktieägartillskott. 2: Styrelseprotokoll där styrelsen i bolaget bekräftar tillskottet samt att tillskottet omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott.

4. Du kan skänka aktierna till din son som gåva.

Din son kan ta över ditt s.k. ingångsvärde 400 000 kr som anskaffningskostnad för aktierna. Om han sedan säljer aktierna för 1 kr gör han en kapitalförlust på 266 665 kr, som kan kvittas mot annan kapitalvinst. Men om din son ska utnyttja förlusten mot sina kapitalvinster – så som du beskriver - måste det planeras noga och i god tid. Ägarförändringarna skall t.ex. föras in i aktieboken och deklareras på respektive ägares K10-blankett (aktier i fåmansbolag). Om det finns aktiebrev, måste ägarförändringarna noteras även på dessa. Och avräkningsnotor måste upprättas och även undertecknas. Din son måste dessutom göra reavinsten på aktier samma år som förlusten uppstår – eftersom han inte kan skjuta vinsten till kommande år.